Page 18 - Babaoğlu Group Katalog
P. 18

KGK (UPS) nedir?                   -Akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi
     Elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanması ile beraber  tekrar AC enerjiye evirerek yüklere aktaran “evirici’’;
     ortaya çıkan temiz enerji ihtiyacı, teknolojinin gelişmesiyle -Bu işlemler için gerekli DC enerji depolamak için
     birlikte daha da artmaktadır. Güç kalitesini artırma  kullanılan “akü grubu’’ dur.
     çalışmaları sırasında kullanılan Kesintisiz Güç Kaynakları
     teknolojisi de bu isteği karşılamaya yönelik çalışmaların  -Dinamik UPS
     bir ürünüdür. Kesintisiz güç kaynakları sürekli devrede  Dinamik tip kesintisiz güç kaynankları, yarı iletken
     kalırlar ve elektrik kesintilerinde kesintinin yük tarafından  teknolojisi kullanılmadan senkron makine bloğunda
     hissedilmesini engeller. Bunun dışında şebekede   bulunan motor ve alternatör sargıları vasıtası ile doğal
     meydana gelebilecek dalgalanmalardan yükü korur.   sinüs elde edilerek yüksek güçte kritik yüklerin kesintisiz
                                enerjilendirilmesini sağlar. Bu tip güç kaynaklarlı kritik
                                yüklere sahip olan veri merkezleri, hastaneler, havaalanları
     KGK(UPS) çeşitleri nelerdir?             ve endüstriyel tesislerde kullanılmaktadır.
     Off-line cihazlar
     -Regülasyonu olmayan cihazlar            Güç tespiti nasıl yapılır?
     Bu tarz cihazların özelliği, normal çalışma koşullarında,  Düşük güçlerde güç tespiti, web sitemizde bulunan, güç
     şebekeyi yüke direkt olarak verir. Yani yükün şebeke  hesap tablosu kullanılarak rahatlıkla hesaplanabilir. Büyük
     prizine takılmasından farklı bir şey değildir.Ancak elektrik  endüstriyel tesislerde ve özel yükler de (CNC, Lazer kesme
     kesintisi olduğunda UPS akülerinden yükü beslemeye  makineleri, Tıbbi Cihazlar vb.) firmamıza başvurarak uzman
     başlar. Şebeke gerilim ve frekansının direkt olarak yüke  teknik ekibimiz tarafından, bu işe özel harmonik analizörler
     aktarıldığı bu teknoloji de şebekede meydana gelecek  yardımıyla güç analizini yaptırabilirsiniz.
     bütün bozulmaları yük hissedecektir.
                                Besleme süresi ne demektir?
     -Line-İnteractive Cihazlar (Regülasyonlu)      Elektrik kesintilerinde yüklerin, kesintisiz güç
     Off-line olarak bahsedilen KGK’ dan farklı olarak şebeke  kaynaklarında kullanılan akülerde depo edilen enerji ile,
     gerilimi yüke bir miktar düzeltilerek aktarılır. Bunun dışında  ne kadar süre ile besleneceğini belirtir bir büyüklüktür.Akü
     off-line cihazlardan bir farkı yoktur.        besleme süresi, akü sayısı ve kapasitesi (Ah) ile orantılıdır.
                                Akü ilavesi, güç kaynağı kapasitesinin artmasına neden
     Online Cihazlar                   olur mu?
     -Statik UPS                     “Besleme süresi ne demektir?’’ maddesinde açıklandığı
     On-line teknolojisinin temelinde ise; şebekeden gelen  gibi akü sayısının artması akü besleme süresinin
     sinüs işaretinin gerilim ve frekansından bağımsız olarak  artmasına neden olacaktır. Ancak KGK kapasitesi daima
     yeni baştan bir sinüs işareti üretilmesi yatar.   sabit kalmaktadır. Kapasite aktarımı yapabilmenin tek
     Bu yeni baştan bir sinüs işaretinin üretilmesinde double  yolu aynı zamanda güvenilirliği artırmanın bir yolu olan
     conversion (çifte çevrim) kullanılır. Bu çevrimler önce  paralellemedir.
     doğrultucu katında AC’ den DC’ye sonra evirici katından
     ise DC’den AC’ye yapılır. Böylece UPS girişindeki Şebeke Paralelleme nedir?
     gerilim ve frekansından tamamen bağımsız olmuş olur. Kaç çeşit paralelleme yöntemi vardır?
     Statik KGK tanımı içine giren farklı çalışma prensiplerinin  Amaç;
     tamamında, genel olarak üç ortak temel unsurdan söz  I.Tek bir sistemden elde edilebilecek olandan daha büyük
     etmek mümkündür.                   bir güç elde etmek, yani güç aktarımı
     -Şebekeden sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü   II.Birden fazla cihaz kullanımında yedek kapasite ayırarak
     grubuna ve eviricilere aktaran ‘’doğrultucu’’;    güç kaynağının güvenilirliğini artırmaktır.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23