Page 19 - Babaoğlu Group Katalog
P. 19

Üç çeşit paralelleme vardır.            çalışır ve jeneratöre daha az yük biner. Böylelikle
     -Power Paralel                   jeneratör gücü de daha uygun seçilebilir. Giriş güç
     Amaç güç aktarımıdır.Senkronöalışma mantığına    faktörünün maksimum olması nedeniyle reaktif güç
     dayanır.Bu paralelleme türünde ,paralel olarak çalışan  kullanımı çok düşüktür. Dolayısıyla kompanzasyon
     iki cihaz tek bir cihaz gibi davranır.Örneğin 100KVA iki  panosu kullanım maliyetini de doğru yapılacak
     adet KGK kullanılıyorsa , toplam güç 200KVA’dır.  hesaplamalar ile önemli derecede düşürmektedir.

     -Redundant (Yedekleme)               Jeneratör ve KGK arasındaki
     Amaç yedekleme yaparak güvenirliği arttırmaktır.  farklar nelerdir?
     Senkron çalışma mantığına dayanır. Paralel olarak  Kesintisiz Güç Kaynağı adından da anlaşıldığı gibi
     çalışan cihazlar yükü paylaşırlar. Bir cihazda problem  kesintisiz enerji kaynağıdır.
     çıkarsa diğeri yükü üzerine alır. Örneğin 100KVA iki  Jeneratörden farklı olarak elektrik kesintisi esnasında
     adet KGK kullanılıyorsa, toplam güç yine 100 KVA’dır  kesintiyi hissetmezsin.
     ve yedeklemenin bozulmaması için yükün bu seviyeye  Çünkü en hızlı jeneratör elektrik kesintisi olduktan
     uygun değildir.                   10 sn sonra devreye girmektedir. Şu konu
                               unutulmamalıdır ki kesintinin 1 sn ile 10 sn olması
     -Hot Standby                    arasında hiçbir fark yoktur. KGK ise elektrik kesintisini
     Amaç yedekleme yaparak güvenirliği artırmaktır.   kullanıcının yüküne hissettirmez. Böylece şebekeden
     Senkronizasyonunun yapılamayacağı durumlarda    çalışma ile jeneratörden çalışma arasındaki zamanı
     kullanılır.Normal çalışma koşullarında , cihazlardan  köprülemiş olursunuz. Ayrıca kesintisiz güç kaynağı
                               elektronik, jeneratör ise mekanik bir yapıdan
     birinin (yedek oranının) üzerinde yük bulunmaz.Diğer  oluşmaktadır. Yukarıdaki farklılıklar da bundan
     cihazlarda (Asıl cihazda ) bir problem olduğunda  kaynaklanmaktadır.
     devreye girerek yükü üzerine alır.
                               KGK alımı yapılırken göz önünde
     Harmonik (THD) ne demektir? Korunmak        bulundurulması gereken faktörler
     için neler yapmak gerekir?             nelerdir?
     Güç elektroniğinde harmonik kavramına genel olarak
                               KGK alımı yapılırken öncelikle güç tespitinin iyi
     bakacak olursak, harmonik; yük olarak kullanılan
                               yapılması gerekmektedir. Güç tespiti yapıldıktan sonra,
     devre elemanlarının (SMPS devreleri, motor yükleri  ileride doğabilecek yük artışları da düşünülerek
     vb.) yapıları gereği besleme kaynağında (şebeke, KGK
                               % 20 - % 25 oranında toleranslı KGK seçimi yapmakta
     çıkışı) meydana getirdikleri bozulmaların bileşimidir.
                               fayda vardır.
     Harmonikten korunmak için aktif, pasif harmonik filtreler  Motor yükleri için ani kalkınma akımı çeken yüklere
     gibi harici çözümler kullanabileceği gibi kesintisiz güç  sahipseniz kalkınma (demeraj) akımlarının iyi tespit
     kaynaklarında dahili çözüm olarak kullanılan 12 darbeli
                               edilmesi gerekmektedir. Böylelikle ilk çalışma anında
     ve IGBT doğrultucu cihazlar tercih edilebilir.
                               KGK’nın aşırı yüklenmesinin de önüne geçilmiş olunur.
                               KGK alımı esnasında yüke uygun güç kaynağı
     IGBT doğrultucunun avantajları nelerdir?
                               seçiminin yapılması yanında cihazın teknik olarak
     IGBT doğrultucu kullanılan cihazlarda giriş akım  desteğinin profesyonel bir ekip ile yapılması da önemli
     harmonik bozulması (THDI) % 5’den küçüktür.     bir parametredir. Unutulmamalıdır ki kesintisiz güç
     Şebekeden sünüse yakın bir akım çekilir. Harmonik  kaynağı ilk satışının yanı sıra satış sonrası hizmetlerin
     bozulması çok düşük alduğu için jeneratör ile uyumlu  daha da önem taşıdığı bir üründür.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24